• (+381) 60 323 3230
  • medicalparksrb@gmail.com
  • Srbija

Onkologija

Onkologija u Turskoj

Onkologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnozom, prevencijom i lečenjem tumora ili malignih bolesti. Onkolozi su lekari specijalizovani za dijagnozu i lečenje različitih oblika raka, koristeći  terapije kao što su hemoterapija, radioterapija, imunoterapija i hirurgija. Ova grana medicine takođe obuhvata istraživanje uzroka raka, prevenciju bolesti te pružanje podrške i nege pacijentima tokom lečenja.

Zlatni standard u otkrivanju malignih bolesti! PET-CT, ili pozitronska emisiona tomografija-kompjuterska tomografija, je medicinska tehnika snimanja
koja kombinuje dva modaliteta snimanja: pozitronsku emisionu tomografiju (PET) i kompjuterizovanu
tomografiju (CT). PET koristi radioaktivni kontrast koji se ubrizgava u telo, koji emituje pozitrone. Ovi
pozitroni stupaju u interakciju sa obližnjim elektronima, što dovodi do emisije gama zraka. PET skener
detektuje ove gama zrake da bi napravio slike koje pokazuju metaboličku aktivnost i funkciju tkiva
iorgana. CT, s druge strane, koristi rendgenske zrake za kreiranje detaljnih slika poprečnog preseka tela.
Pruža informacije o anatomskoj strukturi tkiva i organa. Kombinovanjem PET-a i CT-a, PET-CT skeniranja
mogu pružiti funkcionalne i anatomske informacije u jednoj sesiji snimanja.

PET-CT skeniranje se obično koristi u onkologiji za otkrivanje i procenu stadijuma raka, procenuodgovora
na lečenje i praćenje progresije bolesti. Takođe se mogu koristiti u kardiologiji, neurologiji i drugim
medicinskim specijalnostima za procenu različitih stanja. Informacije dobijene PET-CT skeniranjem
pomažu zdravstvenim radnicima da postave tačnije dijagnoze i razviju odgovarajuće planove lečenja.

Glavni tipovi malignih bolesti su:

Karcinomi: su najčešća vrsta maligne bolesti. Bolnice Acibadem primenjuju najsavremenije načine
dijagnostikovanja i lečenja karcinoma različite lokalizacije.
Sarkomi: predstavljaju mailgne bolesti koje zahvataju koštano, mišićno i hrskavičavo tkivo, ali mogu
voditi poreklo i od krvnih sudova. Acıbadem Centri za lečenje svih tipova malignih bolesti poseduju
tehnološke resurse, uključujući čak i robotsku hirurgiju.
Leukemije: predstavljaju maligne bolesti koje potiču iz krvotvornog tkiva koštane srži. Jedna od najčešćih
malignih bolesti kod dece je leukemija, uz tumore centralnog nervnog sistema i limfome. Naši medicinski
stručnjaci u pedijatrijskoj onkologiji pomažu u identifikaciji i lečenju ovih bolesti, sa velikom uspešnošću.
Limfomi i mijelomi: Potiču od ćelija imunološkog sistema. Limfomi obično nastaju u limfnim čvorovima ili
drugim delovima limfnog sistema, a mijelomi se javljaju u plazmi belih krvnih zrnaca, sprečavajući
imunološki sistem pacijenata u borbi protiv infekcija.

Imunoterapija, ili kako se još zove imunoonkološka terapija, predstavlja potpuno novu klasu lekova koji
se, danas, primenjuju u lečenju mnogih malignih bolesti. Stručnjaci predviđaju da će ovaj oblik terapija u
postpunosti promeniti način lečenja malignih bolesti u budućnosti.
Kako deluje imunoterapija?
Imunoterapija deluje tako što povećava prirodnu odbranu organizma od malignih oboljenja. Ovaj vid
lečenja stimuliše naš imuni sistem da uništava ćelije raka. Imuni sistem ljudskog organizma podešen je
tako da prepoznaje strane ćelije kao što su bakterije, virusi, ali i maligne ćelije.
Međutim, usled kompleksne regulacije imunog sistema ove ćelije nekad mogu da prođu neopaženo
našim imunim ćelijama i na taj način se nakon nastanka razmnožavaju i formiraju maligni tumor i
metastaze. Stručnjaci naglašavaju da su tokom poslednjih 10 godina objavljeni rezultati mnogobrojnih
istraživanja, o tome kako da usmerimo naša bela krvna zrnca, pre svega podvrstu belih krvnih zrnaca, T-
limfocite, da pronalaze i uništavaju maligne ćelije. Pronađeni su izvesni proteini – receptori na T-
limfocitima koji se nazivaju receptori programirane ćelijske smrti 1 (Programmed death-1, PD-1).
Takođe, pronađeni su i receptori na malignim ćelijama koji se vezuju za ove receptore na T-ćelijama,
odnosno njihovi ligandi (PD-1 ligand, PD-L1). Upravo zbog toga što kontrolišu aktivaciju imunog sistema
ovi receptori su nazvani “tačke kontrole” (checkpoints). Kada su ova dva proteina/receptora povezani
naš imuni sistem ostaje “uspavan” i ne prepoznaje maligne ćelije. Međutim, poslednjih nekoliko godina
razvijeni su lekovi koji se vezuju ili na PD-1 receptor ili na PD-L1 receptor i na taj način sprečavaju njihov
kontakt. Kada se spreči kontakt ovih receptora naš imuni sistem se budi i uništava maligni tumor. Upravo
zbog toga što inhibiraju ove tačke kontrole (checkpoints) imunološkog sistema ovi lekovi se zovu
checkpoint inhibitori.
Kako se primenjuje imunoterapija?
Terapija se prima u ciklusima na svake dve, tri, četiri ili šest nedelja (zavisno od vrste leka). Tokom
primene imunoterapije efekat terapije se procenjuje obično u određenim vremenskim razmacima i to
posebnim pretragama i snimanjima kao što su CT, MRI, PET/CT. Eefekat terapije može biti potpuno
povlačenje tumora što smo i imali prilike da vidimo kod na primer metastatskog melanoma, koga od
2017. lečimo imunoterapijom. Odgovor na terapiju može biti delimičan, ali i nepromenjen kada je
praktično zaustavljen rast tumora. Nažalost postoje i oni slučajevi gde imunoterapija ne deluje, gde
dolazi do pogoršanja bolesti.

Hemoterapija je jedan od najčešćih i najpoznatijih načina lečenja raka. Tipovi hemoterapije su
adjuvantna, neoadjuvantna, indukciona, paliativna hemoterapija, selvidž hemoterapija i konkurentna
hemo i radioterapija.
Hemoterapijski lekovi uključuju citostatike koji ciljano napadaju ćelije u telu koje se ubrzano dele.
Hemoterapija se najčešće daje pacijentu u ordinaciji, klinici ili bolnici, ali postoje i lekovi koji se mogu

uzimati kod kuće. Ova vrsta terapije se može koristiti samostalno (npr. kod karcinoma krvi i limfnog
sistema), ali može pratiti i operativno uklanjanje raka.

Ciljana molekularna terapija ima taj naziv jer deluje ciljano na molekule u samim kancerskim ćelijama, za
razliku od hemoterapije koja deluje kako na ćelije tumora, tako i na zdrave ćelije. Mahom se koristi u
lečenju karcinom dojke i hematoloških tumora.
Iako je hemoterapija idalje stub u borbi protiv karcinoma, poslednjih godina biološka terapija predstavlja
važan dodatak hemoterapiji.

Različiti tumori, pa čak i tumori slični po kliničkim i histološkim karakteristikama, različito reaguju na
hormonsku terapiju zato što sadrže različite hormosnke receptore.
Hormonoterapija funkcioniše po principu blokiranja hormonskih receptora i iz tog razloga nam je
neophodno da te hormonske receptore odredimo pre određivanja same hormonoterapije.

Hormonoterpaija je izuzetno efikasna u terapiji tumora dojke, prostate i endometrijuma i manje je
toksična za normalna tkiva od hemioterapije.

Poznati Turski doktori

               Prof dr Cemil Bilir

                 Onkologija

  • Imunoterapija
  • Hemoterapija
  • Biološka terapija
  • Pametni lekovi

Ja sam medicinski onkolog od 2013. godine i pet godina imam akademsko zvanje šefa odeljenja u Univerzitetskoj bolnici. Moje kliničke specijalnosti su urološki i ginekološki karcinomi.
Ucestvovao sam u više od 20 ispitivanja faze 2 i 3 kao PI / subI sa mnogim kompanijama (npr.: MSD;
Astrazenaca, Roche, Novartis, Takeda.), pri čemu se većina ispitivanja odnosila na imunoterapije i nove ciljane terapije. Između 2016. i 2017. godine, godinu dana, imao sam priliku da se pridružim laboratoriji Prof. Torchlins. na Univerzitetu Northeastern, Centar za farmaceutsku biotehnologiju i nanomedicinu – Boston-MA. Od avgusta 2020., ja sam profesor medicine na Univerzitetu Istinye koji je povezan sa bolnicom VM Medical Park u Istanbulu. Moje podspecijalnosti su urološki, ginekološki karcinomi i rak dojke. Takođe, cirkulišuće tumorske ćelije, molekularno-dijagnostička onkologija su translatorni interes u mojoj akademskoj oblasti. Godišnje lečim više od 500 novodijagnostikovanih pacijenata. U mojoj kliničkoj praksi, imunoterapije, ciljane terapije kao i hemoterapije su rutinske.
EDUKACIJE
1991-1998 Gebze Anodolu Lisesi (English High school) Middle-High school Diploma
1998-2004 Istanbul University School of Medicine Doctor of Medicine (6 years Medical School)
2005-2009 Duzce University School of Medicine Resident Doctor in Internal Medicine (4 years residency)
2009-2010 Cleveland Clinic Observership in MICU and Gastroenterology,
2009-2010 Istanbul University School of Medicine Rheumatology and Hematology residency
2010-2013 Bulent Ecevit University School of Medicine, Medical Oncology Fellowship (3 years
Fellowship)
ISKUSTVO
2005- Duzce University School of Medicine Resident Doctor in Internal Medicine 2009- Istanbul
University School of Medicine Rheumatology Rotation
2009- Istanbul University School of Medicine Hematology Rotation
2009 May- August Cleveland Clinic Foundation-OH(USA) MICU (Observership Rotation), Cleveland Clinic
Foundation-OH(USA) Gastroentero-Hepatology (OR)
2010 Internal Medicine Compulsory service of Health of Ministry
2010-2013 Medical Oncology Fellowship program
2014 Medical Oncology Compulsory service of Health of Ministry,Rize Turkey
2015 Associate Professor of Medicine (Internal Medicine and Medical Oncology), Sakarya University,
Turkey

6.2016-6.2017 Northeasthern University-Boston,MA- Center for pharmaceutical biotechnology and
nanomedicine, Drug Delivery; I worked as a visiting Professor and experienced about drug delivery with
liposomes, studied with IDO inhibitors.
2017- Head of Medical Oncology department AT Sakarya University (Internal Medicine and Medical
Oncology), Sakarya University, Turkey
2020-August. Professor of Medicine
2020 Jan- Phd student- Cehmistry (Anorganic)

Nagrade

„3. nagrada u najboljoj istraživačkoj grani“,
„Profesionalna udruženja“,
„SAKARIA UNIVERZITET/MEDICINSKI FAKULTET/ODELJENJE ZA INTERNE MEDICINE/ODELJENJE ZA
INTERNU MEDICINU/“,
„Vanredni profesor iz privatnih ustanova“,
„Reč. i nagrada organizacija u oblasti“,
„Tursko udruženje medicinskih onkoloških“,
Nagrade za nauku i umetnost